Уговарање са даваоцима здравствених услуга

Републички фонд за здравствено осигурање уговара пружање здравствене заштите за своје осигуранике са здравственим установама које су у Плану мреже здравствених установа. План мреже усваја Влада Републике Србије, на предлог Министарства здравља.

РФЗО може склапати уговоре и са установама ван Плана мреже, али само за број и врсту здравствених услуга које се не могу обезбедити у оквиру постојећих капацитета здравствених установа из Плана мреже.

Мишљење о оправданости закључивања уговора за број и врсту услуга са установама ван Плана мреже даје Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“.

Списак давалаца здравствених услуга са којима РФЗО има закључен уговор о пружању здравствене заштите:

  1. Здравствене установе примарног (са апотекама), секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите,
  2. Здравствене установе специјализоване за продужену рехабилитацију,
  3. Институти/Заводи за јавно здравље,
  4. Остале здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

Установе ван Плана мреже здравствених установа

  1. Установе социјалне заштите,
  2. Приватне апотеке,
  3. Oстале установе ван Плана мреже здравствених установа,
  4. Установе које пружају услуге лечења неплодности
  5. Установе које пружају услуге операције катаракте