Комисије (I)

“Чланом 15. тачка 8. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) дефинисано је да Управни одбор образује сталне Комисије и именује њихове чланове. Сталне Комисије су:
- Централна стручна комисија за лекове,
- Стручне поткомисије за лекове за области дефинисане АТЦ класификацијом лекова,
- Комисија за фармакоекономију