Управни одбор

УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање има седам чланова, које именује и разрешава Влада и то:

1) четири члана, на предлог министра надлежног за послове здравља;

2) једног члана представника осигураника запослених, на предлог репрезентативних синдиката организованих на нивоу Републике, у складу са законом којим се уређује рад;

3) једног члана представника осигураника пензионера, на предлог удружења пензионера организованог на нивоу Републике које има више од 50.000 регистрованих чланова;

4) једног члана представника осигураника пољопривредника, на предлог удружења пољопривредника организованих на нивоу Републике која имају више од 50.000 регистрованих чланова.

     Чланови Управног одбора заступају интересе осигураника, односно осигураних лица у обезбеђивању и спровођењу права обухваћених обавезним здравственим осигурањем, у складу са законом.

Управни одбор подноси извештај о раду Влади, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. Извештај о раду за претходну годину можете погледати овде.
Влада именује и разрешава председника и заменика председника Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Председник, заменик председника и чланови Управног одбора именују се на период од четири године.

Управни одбор:

1) доноси статут и друге опште акте Републичког фонда, као и предлоге општих аката у складу са овлашћењима утврђеним овим законом;

2) одлучује о имовини Републичког фонда;

3) одлучује о пословању Републичког фонда, као и о другим питањима од значаја за рад Републичког фонда;

4) доноси финансијски план и завршни рачун Републичког фонда;

5) разматра и усваја извештај о раду Републичког фонда;

6) разматра и усваја извештај о финансијском пословању Републичког фонда;

7) спроводи јавни конкурс за именовање директора Републичког фонда;

8) даје претходну сагласност на акт о организацији и систематизацији послова у Републичком фонду;

9) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

 

УПРАВНИ ОДБОР Републичког фонда за здравствено осигурање:

1. Вања Мандић,  дипл. економиста из Београда, председник
2. Александра Потпаревић, дипл. правник из Београда, заменик преседникa

Чланови:

1. Проф. др Живко Кулић, декан Факултета за право, јавну управу и безбедност, Мегатренд универзитет, представник осигураника

2. Олга Ализадех, пољопривредник из Инђије, представник осигураника пољопривредника