Комисије (II)

Чланом 23. тачка 15. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) дефинисано је да Директор образује и именује чланове сталних и повремених стручних комисија.

(II.1) Чланом 4. Правилника о Листи лековa који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања дефинисано је да се за одређене лекове са Листе лекова, утврђују ограничења у прописивању у односу на мишљење надлежне стручне комисије РФЗО за одобравање употребе одређеног лека, коју образује и именује директор РФЗО. Решењем Директора  РФЗО формиране су следеће комисије и то:

 

Распоред одржавања седница Комисија РФЗО за одобравање иновативних лекова

1. Комисија за одобравање употребе лекова etanercept, infliksimab, rituksimab, adalimumab, tocilizumab, golimumab, sekukinumab, tofacitinib, baricitinib, upadacitinib, iksekizumab и guselkumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Јелена Војиновић, Универзитетски Клинички центар Ниш, Клиника за Дечје интерне болести, председник,
2. Проф. др Мирјана Шефик-Букилица, Институт за реуматологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, заменик председника,
3. Проф. др Тања Илић,  Универзитетски Клинички центар Војводине, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, члан,
4. Проф. др Горица Ристић, Војномедицинска академија, Клиника за реуматологију и клиничку имунологију, члан,
5. Проф. др Александра Томић Лучић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Клиника за реуматологију и алергологију, члан и
6. Прим. др Мирјана Лапчевић, председник Удружења оболелих од реуматских болести Србије, члан.

Стручно-административна  лица за потребе  рада  Комисије су:  мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх. спец. Тања Радовић и мр пх Јелена Дабовић, Републички фонд за  здравствено осигурање.

2. Комисија за одобравање употребе лекова interferon beta 1a, interferon beta 1b, glatiramer acetat, natalizumab,  fingolimod, teriflunomid, alemtuzumab, okrelizumab, kladribin, dimetilfumarat, siponimod, ponesimod и  ofatumumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1. Проф. др Јелена Друловић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за неурологију, председник;
2. Доц. др Татјана Бошковић Матић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Клиника за  неурологију, заменик председника;
3. Проф. др Слободан Војиновић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, члан;
4. Асс. др Лоранд Сакалаш, Универзитетски клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, члан;
5. Проф. др Евица Динчић, Војномедицинска академија, Клиника за неурологију, члан;
6. Прим. др Мира Гаврић-Кезић, Здравствени центар Ужице, члан;
7. Весна Савић, Друштво мултипле склерозе Србије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су пх спец. Нада Пецаљ, и мр пх Вера Јовановић, Републички фонд за здравствено осигурање

3. Комисија за одобравање употребе лекова nilotinib, romiplostim, eltrombopag, brentuksimab vedotin, ruksolitinib, lenalidomid, obinutuzumab, ibrutinib и daratumumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање.

1)    Проф. др Андрија Богдановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за хематологију, председник;
2)    Проф. др Небојша Анђелковић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Клиника за хематологију, заменик председника;
3)    Проф. др Ивана Урошевић, Универзитетски клинички центар Војводине, Клиника за хематологију, члан;
4)    Проф. др Драгана Стаматовић, Војномедицинска академија, члан;
5)    Доц. др Ирена Ћојбашић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за хематологију, члан;
6)    Доц. др  Дарко Антић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за хематологију, члан;
7)    Др Мила Пурић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан;
8)    Др Радмила Живковић, КБЦ Бежанијска Коса, Клиника за интерну медицину,  члан;
9)    Милисав Чугуровић, председник Удружења грађана за помоћ у лечењу    оболелим од  хроничне мијелоидне леукемије, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су: мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић, др Жељко Попадић и дипл. економиста Јелена Лазаревић.

4. Комисија за одобравање употребе лекова, peginterferon alfa-2a, sofosbuvir, dasabuvir, sofosbuvir/ledipasvir, ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir,  elbasvir/grazoprevir, glekaprevir/pibrentasvir и sofosbuvir/velpatasvir у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање.

1)    Проф. др Милош Кораћ, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за инфективне и тропске болести, председник;
2)    Проф. др Владимир Ђукић, Клиничко – болнички центар „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“, заменик председника;
3)    Проф. др Петар Сворцан, Клиничко-болнички центар „Звездара“, члан;
4)    Проф. др Томислав Преведен, Универзитетски клинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести, члан;
5)    Проф др Гордана Драговић Лукић, Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Медицински факултет Универзитета у Београду, члан;
6)    Др Марта Побор, Универзитетски клинички центар Војводине, Клиника за инфективне болести, члан;
7)    Мр сци. др Татјана Цвејић-Пашић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан;
8)    Др Дејан Христовић, Војномедицинска академија, Клиника за инфективне и тропске болести, члан;
9)    Ивана Драгојевић, Удружење пацијената са болестима јетре „ХРОНОС“, члан.  

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх спец.Тања Радовић, Републички фонд за здавствено осигурање.

5. Комисија за одобравање употребе лекова gefitinib, erlotinib, afatinib, alektinib, osimertinib, pembrolizumab, brigatinib и atezolizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Татјана Аџић Вукичевић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, председник;
2)    Др Неда Николић, Институт за онкологију и радиологију Србије, заменик  председника;
3)    Клинички Асс. др сци. мед Михаило Стјепановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан;
4)    Др сц. мед Горан Стојановић, Институт за плућне болести Војводине, Клиника за пулмолошку онкологију, члан;
5)    Проф. др Милан Ранчић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за плућне болести, члан;
6)    Др Марта Велиновић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан.“.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су др Жељко Попадић, мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх Милица Луковић, Републички фонд за здравствено осигурање

6. Комисија за одобравање употребе лекова sunitinib, pazopanib, kabazitaksel, enzalutamid, abirateron, nivolumab, kabozantinib, aksitinib и apalutamid у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

    1)   Проф. др Зоран Џамић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за урологију, председник;
    2)   Мр сци. мед. Светлана Салма, Институт за онкологију Војводине, Сремска         Каменица, заменик председникa;
    3)   Доц. др Предраг Никић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за урологију,  члан;
    4)   Спец. др мед. Јелена Костадиновић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, члан;
    5)   Спец. др мед. Весна Стојановић,  Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за онкологију, члан;
    6)   Прим др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан;
    7)   Спец. др мед. Радован Зарић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Kлиника за урологију, нефрологију и дијализу, члан;
    8)   Др сци мед. Славиша Савић, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић Дедиње“, Клиника за урологију, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх. Mилица Луковић и мр пх. Јелена Дабовић, Републички фонд за здравствено осигурање.

7. Комисија за одобравање употребе лекова adalimumab, golimumab, infliksimab vedolizumab, tofacitinib и ustekinumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање оболелих од Crohn-ове болести и најтежих облика улцерозног колитиса

1)   Доц. др Срђан Марковић, Клиничко – болнички центар „Звездара“,  председник,
2)   Проф. др Дино Тарабар, Клиничко – болнички центар „Др Драгиша Мишовић - Дедиње“, Клиника за интерну медицину, Одељење гастроентерологије,  заменик председника,
3)   Проф. др Александра Сокић-Милутиновић, Универзитетски клинички центар Србије,  Клиника за гастроентерохепатологију,члан,
4)   Проф. др Наташа Здравковић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Центар за гастроентерохепатологију, члан,
5)   Проф. др Весна Брзачки, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
6)   Доц. др Драгана Мијач, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гастроентерохепатологију, члан,
7)   Доц. др Станко Петровић, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
8)   Доц. др Мирјана Стојшић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Клиника за педијатрију, члан,
9)   Асс. др сци. мед. Нина Ристић, Универзитетска дечја клиника, члан,
10) Др Олгица Латиновић-Бошњак, Клинички центар Војводине, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан,
11) Др Мирјана Цветковић, Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“, Клиника за интерну медицину, члан,
12) Др Дуња Јакшић, Клиничко болнички центар „Земун“, члан,
13) Др Ивана Китић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Одељење за испитивање и лечење болести органа за варење, члан
14) Олга Михаљевић, потпредседник Удружења оболелих од Crohn-ове болести и улцерозног колитиса „УКУКС“, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ, мр пх спец. Драгана Јанковић-Антић и др Жељко Попадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

8. Комисија РФЗО за лечење ретких болести

1. Проф. др Ивана Новаковић, Институт за хуману генетику, Медицински факултет Универзитета у Београду, председник,
2. Проф. др Милан Петаков, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, заменик председника,
3. Проф. др Ђуро Мацут, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, члан,
4. Проф. др Андрија Богдановић, Универзитетски клинички центар Србије,  Клиника за хематологију, члан,
5. Проф. др Наташа Церовац, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, члан,
6. Проф. др Ивана Кавечан, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, члан,
7. Проф др Арсен Ристић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за кардиологију, члан,
8. Проф. др Слободан Војиновић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, члан,
9. Проф. др Гордана Ђорђевић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за неурологију, члан,
10. Проф. др Гордана Вилотијевић-Даутовић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, члан,
11. Клинички Асс. др сци. Михаило Стјепановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за пулмологију, члан,
12. Проф. др Горан Чутурило, Универзитетска дечија клиника, Београд, члан,
13. Проф. др Маја Ђорђевић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, члан,
14. Др Јелена Вујовић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, члан,
15. Др Душанка Марковић спец. имунологије, Универзитетски клинички центар Ниш, Центар за медицинску биохемију – Кабинет за имуно-хемијску дијагностику, члан,
16. Прим. др спец. Драгана Вучинић, Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, члан,
17. Горјана Ајзинберг, Удружење пацијената са ретким туморима, члан,
18. Оливера Јововић, Национална организација за ретке болести Србије, члан,
19. Милица Перић, Удружење за помоћ и подршку особама са цистичном фиброзом Србије, члан.


Стручно – административне послове за потребе рада Комисије обављају запослени у Дирекцији Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), др Жељко Попадић, дипл. правник Бојана Аврамовић-Илић, спец. струк. екон. Војислав Јовић и мр пх. Милица Луковић.

9. Комисија за одобравање употребе лекoва pembrolizumab, nivolumab, vemurafenib, dabrafenib, kobimetinib и trametinib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Данијела Добросављевић Вукојевић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, председник
2)    Проф. др Лидија Кандолф, Војномедицинска академија, Клиника за кожне и полне болести, заменик председника,
3)    Проф. др Борислава Николин, Институт за онкологију Војводине, Клиника за интерну онкологију, члан,
4)    Доц. др Горан Стевановић, Универзитетски клинички центар Ниш, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију, члан,
5)    Др спец. Емина Милосављевић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, Центар за интернистичку онкологију, члан,
6)    Прим. др сци. мед. Сузана Матковић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан,
7)    Саво Пилиповић, Удружење пацијената оболелих од меланома, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх. спец. Весна Вуковић Којовић, дипл. економиста Јелена Лазаревић и спец. струк. екон. Војислав Јовић, Републички фонд за здравствено осигурање

10. Комисија за одобравање употребе лекoва bevacizumab и olaparib у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Проф. др Aлександар Стефановић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, председник;
2)    Проф. др Живко Перишић, ГАК Народни фронт, заменик председникa;
3)    Проф. др Аљоша Мандић, Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица, члан;
4)    Мр сц. мед. Илинка Тодоровска, Универзитетски клинички центар Ниш, члан;
5)    Прим др сц. мед. Маријана Миловић Ковачевић, Институт за онкологију и радиологију Србије, члан;
6)    Др Јелена Бојовић, Универзитетски клинички центар Крагујевац, члан;
7)    Др сц. мед. Александар Дмитровић, Универзитетски клинички центар Србије, Клиника за гинекологију и акушерство, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Слађана Лешић и струк. екон. Војислав Јовић. Републички фонд за здравствено осигурање

11. Комисија за одобравање употребе лекова sorafenib и atezolizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    др Марија Ристић, Институт за онкологију и радиологију Србије, председник;
2)    Aсс. др Данијел Галун, Универзитетски клинички центар Србије, заменик председника;
3)    Доц. др Небојша Манојловић, Војномедицинска академија, Клиника за гастроентерологију и хепатологију, члан;
4)    др спец. Немања Петровић, Институт за онкологију Војводине Сремска Каменица, Клиника за интерну онкологију, члан;
5)    Асс. др Марија Бранковић, КБЦ Бежанијска Коса, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Нада Пецаљ и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

12. Комисија за одобравање употребе лекoва  etanercept, ustekinumab, sekukinumab, iksekizumab, guselkumab и risankizumab у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1.    Проф. др Милош Николић, Клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, председник,
2.    Проф. др Мирјана Милинковић Срећковић, Клинички центар Србије, Клиника за дерматовенерологију, заменик председника,
3.    Проф. др Жељко Мијушковић, Војномедицинска академија, Клиника за кожне и полне болести, члан,
4.    Проф. др Зорица Гајинов, Клинички центар Војводине, Клиника за кожне и полне болести, члан,
5.    Проф. др Драган Јовановић, Клинички центар Ниш, Клиника за кожне и полне болести, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх мед. био. Милица Стевановић и мр пх Маја Спасић - Николић, Републички фонд за здравствено осигурање.

13. Комисијa за одобравање употребе лекa aflibercept у лечењу осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање

1)    Доц. др Дијана Рисимић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, председник;
2)    Др сци. мед. Дејан Рашић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, заменик председника;
3)    Др Мирослав Јеремић, Клинички центар Србије, Клиника за очне болести, члан;
4)    Пуковник проф. др Мирослав Вукосављевић, Војномедицинска академија, Клиника за очне болести, члан;
5)    Пуковник доц. др сци. мед. Мирко Ресан, Војномедицинска академија, Клиника за очне болести, члан;
6)    Проф. др Мирослав Стаменковић, Клиничко болнички центар „Звездара“, Клиника за очне болести „Проф др Иван Станковић“, члан.

Стручно-административна лица за потребе рада Комисије су мр пх спец. Маја Спасић-Николић и мр пх спец. Марија Ненадић, Републички фонд за здравствено осигурање.

 

 

 

Комисије (I)

ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Стручне поткомисије за лекове