Обавештење даваоцима здравствених услуга који нису у Плану мреже здравствених установа о обезбеђивању континуитета пружања здравствене заштите од 1. јануара 2022. године

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2022. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2021. годину, до закључења уговора за 2022. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:


     1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2021. години;
     2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2021. године;
     3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2022. годину.
    

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2022. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2021. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2021. години.