Осигураници

Обавеза и основни задатак Републичког фонда као организације за обавезно социјално осигурање, јесте да омогући осигураним лицима остваривање права на здравствену заштиту која су дефинисана Законом о здравственом осигурању и подзаконским актима донетим за спровођење тог закона.

Осигураним лицима се омогућава да право на здравствену заштиту остваре у здравственим установама, са којима Републички фонд закључује уговоре о пружању и финансирању здравствене заштите.

Права из здравственог осигурања остварују се на основу оверене исправе о здравственом осигурању (здравствена књижица, потврда за коришћења здравствене заштите и картица здравственог осигурања).

Обавезно здравствено осигурање обухвата:

1. осигурање за случај болести и повреде ван рада;
2. осигурање за случај повреде на раду или професионалне болести.

 

Права из обавезног здравственог осигурања су:

1. право на здравствену заштиту,

1) мере превенције и раног откривања болести;

2) прегледе и лечење жена у вези са планирањем породице као и у току трудноће, порођаја и материнства до 12 месеци након порођаја;

3) прегледе и лечење у случају болести и повреде;

4) прегледе и лечење болести уста и зуба;

5) медицинску рехабилитацију у случају болести и повреде;

6) лекове и медицинска средства;

7) протезе, ортозе и друга помагала за кретање, стајање и седење, помагала за вид, слух, говор, стоматолошке надокнаде, као и друга помагала (у даљем тексту: медицинско-техничка помагала).

2. право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника (накнада зараде) и

3. право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите (накнада трошкова превоза).

Право на здравствену заштиту, као право из обавезног здравственог осигурања, утврђује се у организационим јединицама Републичког фонда.